Potrebujete poradiť? +420 466 971 580
SK

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I.
Základné ustanovenia
 1. Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Florasis, spol. sr.o. IČO 49813331 so sídlom Jezbořice 108, PSČ 530 02, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C, vložka 4953 (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: Jezbořice 108, Pardubice 530 02

e-mail: florasis@florasis.cz

telefón: +420 466 971 580

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca menoval poverenca na ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi poverenca sú: Ilona Zvárová, e-mail: ilona.zvarova@florasis.cz,  tel.: +420 466 971 580

 

II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky:
 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • poštová adresa
 • telefón
 1. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

 

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • Ak plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • splnenie právnej povinnosti správcu podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
 • Ak oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
  vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,< /li>
 • plnenie právnych povinností voči štátu,
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR.

 

IV.
Doba uchovávania údajov
 1. Správca uchováva osobné údaje
 • počas potrebný na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • počas, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby
 • podieľajúci sa na dodaní zboží/služieb/realizáciu platieb na základe zmluvy,
 • zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu (Majorshop) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zabezpečujúce marketingové služby,
 • Google Analytics – webové stránky používajú Google Analytics, webovú analytickú službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu vášho používania našich webových stránok. Informácie vygenerované súborom cookie o Vašom používaní našich internetových stránok sú spravidla prenesené na server spoločnosti Google v USA a tam uložené. Google bude v našom mene využívať tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania našich webových stránok, na vytváranie správ o aktivitách na webových stránkach a na poskytovanie služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu. Vaša IP adresa poskytnutá Vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude spájaná s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladanie súborov cookie môžete zakázať pomocou príslušného softvérového nastavenia Vášho prehliadača (viď vyššie). Zhromažďovaniu a spracovaniu dát generovaných súborom cookie o Vašom používaní našich webových stránok (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google môžete zabrániť aj tak, že si pod nižšie uvedeným odkazom stiahnete a do svojho prehliadača nainštalujete patričný plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Ďalšie informácie nájdete na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk (všeobecné informácie o Google Analytics a ochrane dát).
 1. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI.
Spracovatelia osobných údajov
 1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
 • spoločnosť HARPAGON Software s.r.o. – dodávateľ informačného systému Helios Orange.

  

VII.
Vaše práva
 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
 • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa článku 20 GDPR a
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v článku III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

 

VIII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečené pripojenie certifikačnou autoritou Let's Encrypt, dáta sú uložené na serveri s automatizovanou zálohou na NAS disk v samostatnej zabezpečenej miestnosti, do ktorej má prístup iba zodpovedná osoba .
 3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

IX.
Záverečné ustanovenia
 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

  

Máte otázku? 

Ak máte otázku k ochrane osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na e-maile: florasis@florasis.cz
 
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 10.5.2023.